top of page

Punts a tenir en compte abans de signar el contracte de lloguer

Updated: Jun 24, 2023 • La Llei. Dins la Llei hi ha cert contingut obligatori independent en el que acordin l'arrendador i arrendatari. La Llei que regula els arrendaments urbans és la Llei 29/1994 de 25 de Novembre LAU. Articles d'el 6 a 28 i 36 de la LAU.


 • Durada de l'contracte d'arrendament. El contracte d'arrendament ha d'establir la durada. però l'inquilí podrà continuar amb l'arrendament, a la seva voluntat i segons ultima versió LAU, fins a un màxim de 5 anys si l'arrendador és persona física i de 7 anys si aquest és empresa, pròrrogues a part.


 • Obligat compliment. La llei exigeix ​​a l'inquilí complir els 6 primers mesos d'arrendament. En aquest cas de voler desistir abans, haurà d'abonar les rendes restants fins a cobrir els 6 mesos.


 • Desistiment i penalització. Transcorregut aquests 6 mesos l'inquilí podrà desistir de l'contracte amb un preavís de 30 dies. Això no està penalitzat, llevat que el contracte es pacti el contrari, en aquest cas seria una mensualitat de renda per cada any de contracte incomplert.


 • Prorroga. Arribada la data de finalització de contracte, si cap de les parts notifica davant la seva voluntat de no renovar, amb 4 mesos l'arrendador i 2 mesos l'arrendatari, el contracte es prorrogués obligatòriament, per terminis anuals, fins a un màxim de 3 anys.


 • L'actualització de la renda. La més comuna és l'aplicació de l'IPC. Aquesta no actua només en benefici de l'arrendador, sinó també de l'arrendatari. cal prestar atenció al fet que no s'imposin clàusules limitadores a la seva aplicació. el que impedís a l'arrendatari a beneficiar-se de la seva aplicació.


 • La fiança. S'entrega a l'arrendador per a garantir el correcte estat de l'immoble. Només és exigible una mensualitat de renda i ha de ser dipositada en l'organisme corresponent de la comunitat autònoma. si no podria ser sancionat. A l'acabar el contracte haurà de ser reintegrada a l'inquilí en un termini d'un mes. • Garantia addicional. A l'contrari que la fiança. Aquesta garantia no és obligatòria. Respon de l'acompliment de les obligacions contractuals. Aquesta limitada a 2 mensualitats i no poden exigir una altra superior. Aquesta garantia no exigeix ​​que sigui dipositada per l'arrendador.


 • Obres de l'arrendatari. L'inquilí no podrà realitzar, sense consentiment escrit de l'arrendador, obres que modifiquin la configuració de l'habitatge. No es podran realitzar obres que disminueixi l'estabilitat o seguretat de l'habitatge.


 • Reparacions. L'arrendador haurà de realitzar les reparacions necessàries per conservar l'habitatge en les condicions d'habitabilitat per servir als seus ús, llevat cunado el deteriorament sigui imputable a l'arrendatari. Les petites reparacions per desgast d'ús ordinari són de l'arrendatari.


 • Renúncia els drets d'adquisició preferent. La renúncia als articles 25 i 31 de la LAU. És el dret d'adquisició preferent. Aquest permet a l'inquilí adquirir l'immoble si l'arrendador vol vendre.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating