top of page

Política de privadesa

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Identitat: Jorge Cifre Muñoz

 • NIF: 43104288B

 • Adreça postal: Colon 10 Pollença 07460

 • Correu electrònic: contact@jorgecifre.com

JORGE CIFRE Real Estate, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposen el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, així com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries , d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi consentit expressament rebre comunicacions comercials per via electrònica;

 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;

 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari

 • Utilitzar les seves dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i,

 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal, política de cookies.

 • Es faran anàlisis de perfils i d'usabilitat.

 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i feiners que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

 • Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte “Baixa” a contact@jorgecifre.com.

D'acord amb la LSSICE, JORGE CIFRE Real Estate no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l'hora de recollir les dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. . En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

JORGE CIFRE Real Estate no duu a terme cap cessió o comunicació de dades a tercers llevat que hi hagi necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari.

Tampoc no es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada als servidors de JORGE CIFRE Real Estate. El tractament de les dades d'aquesta entitat està regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i l'empresa esmentada. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d'informació de JORGE CIFRE Real Estate En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l'Usuari consent expressament que JORGE CIFRE Real Estate realitzi les activitats i/o accions següents, llevat que l'Usuari indiqui el contrari:

 • L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat, informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat.

 • Si l'Usuari ha consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, aleshores JORGE CIFRE Real Estate podrà enviar comunicacions per mitjans electrònics en què s'informarà l'Usuari sobre les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i es proporcionarà més informació sobre productes i serveis de JORGE CIFRE Real Estate iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o dinterès per lUsuari.

 • La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l'exercici dels següents drets davant de JORGE CIFRE Real Estate presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a contact@jorgecifre.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES, EXERCICI DE DRETS ”.

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

 • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

 • Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s'hi cessi.

 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que els seus drets s'han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciteu el vostre dret de supressió o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S'informa a l'usuari que els mitjans habilitats per a l'empresa per comunicar-se amb clients i d'altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d'empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si remet informació personal a través d'un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, JORGE CIFRE Real Estate queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE REQUEVEM:

 • Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 • Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web

 • Aquells inclosos als diferents formularis previstos a la pàgina web

Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l'experiència de la navegació segons s'informa a la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d'atendre la concreta sol·licitud de què es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Us preguem que, en cas de modificació, comuniqueu immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Si contracta el servei mitjançant la nostra pàgina web www.jorgecifre.com pot ser que li demanem que ens proporcioni algunes dades personals.

A través d'aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de JORGE CIFRE Real Estate o el Proveïdor ha obtingut autorització del propietari per al seu ús.

XARXES SOCIALS

Us informem que JORGE CIFRE Real Estate pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de JORGE CIFRE Real Estate es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés pròpies de la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

JORGE CIFRE Real Estate tractarà les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits segons la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que _EMPRESA_ consideri inadequats.

– I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, JORGE CIFRE Real Estate es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de JORGE CIFRE Real Estate, podent-li el Proveïdor enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través d'alguna xarxa social, JORGE CIFRE Real Estate quedarà exempta de responsabilitat amb relació a les mesures de seguretat aplicables a la plataforma corresponent, l'usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les condicions corresponents particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és l'espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció amb alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

SUBSCRIPCIÓ A LA NEWSLETTER

En cas que l'usuari se subscrigui a la nostra newsletter, us informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la vostra subscripció a l'enviament de les nostres comunicacions comercials i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les dades. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En cas que l'usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, us informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicats a la pàgina web i així poder ajudar altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d'aquestes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. Lúnica dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

JORGE CIFRE Real Estate es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre JORGE CIFRE Real Estate amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de les Balears.

bottom of page